Objection to the will

התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה היא הליך משפטי שנועד לערער על תוקפה של צוואה שהוצאה לפועל. קרוב משפחה, יורש חוקי או כל אדם שיש לו עניין בעיזבון יכול להגיש התנגדות לצוואה בטענה שהצוואה אינה תקפה מסיבות שונות.

הנימוקים העיקריים להתנגדות לצוואה הם:

– פגמים בכשירות המשפטית של המוריש – למשל בגלל מחלת נפש.

– השפעה בלתי הוגנת או כפייה על המוריש לכתוב את הצוואה. 

– זיוף הצוואה או חתימה שלא על ידי המוריש.

– אי עמידה בדרישות החוק לעריכת צוואה – למשל חתימה על ידי עדים.

בית המשפט ידון בהתנגדות ויחליט האם לפסול את הצוואה או חלקים ממנה. אם הצוואה נפסלת, ירשו את העיזבון לפי צו ירושה או צוואה קודמת. על כן חשוב להיוועץ בעורך דין לפני הגשת התנגדות לצוואה או לחלופין, להגן על תוקף הצוואה אם הוגשה התנגדות כנגדה.

תחומי פעילות