will

צוואה

צוואה היא מסמך משפטי שבו אדם מוריש את רכושו ונכסיו לאחר מותו.

הצוואה מפרטת מי יירש את רכוש המצווה ומה יהיה חלקו של כל יורש, בניגוד לירושה על פי דין שקובעת את סדר היורשים.

עיקרי הדברים שצריכים להופיע בצוואה:

– תאריך ופרטי המצווה.
– הוראות ברורות מי יירש, ומה סכום או נכסים יקבל כל יורש.
– חתימה של המצווה בפני עדים או אנשים אחרים.

סוגי צוואות עיקריים הם:
– צוואה עצמית – בכתב ידו של המצווה.
– צוואה בפני עדים – בפני שני עדים לפחות.
– צוואה בפני נוטריון או רשות

הצוואה נכנסת לתוקף רק לאחר פטירת האדם, וניתן לשנותה בכל עת עד אז.

תחומי פעילות