Notary's public pen and stamp on testament and last will. Notary public tools

צו קיום צוואה

צו קיום צוואה הוא צו משפטי המאשרר כי צוואה שהוגשה לבית המשפט היא תקפה וניתן לפעול לפיה.

לאחר פטירת אדם שהשאיר אחריו צוואה, יש צורך באישור בית המשפט כי הצוואה תקפה מבחינה חוקית וניתן לבצע הוראותיה.

בית המשפט בודק האם הצוואה עומדת בכל הדרישות של חוק הירושה:

  • הצוואה נערכה ונחתמה כדין על ידי המצווה.
  • המצווה היה בגיל ובכשירות המשפטית הנדרשים לצוואה. 
  • אין פגמים הפוסלים את הצוואה, כגון השפעה בלתי הוגנת על המצווה.

אם בית המשפט מאשר כי הצוואה תקפה, הוא יוציא "צו קיום צוואה" המאפשר למבצע הצוואה לפעול על פיה – לחלק את העיזבון בין היורשים על פי ההוראות בצוואה.

כך נשמרות זכויות היורשים על פי רצון המצווה.

תחומי פעילות