Close-up of toys on table against white background

הבדל בין צוואה לירושה

ההבדלים העיקריים בין צוואה לירושה על פי דין הם:

צוואה:

  • מסמך שבו אדם קובע בעצמו למי להוריש את רכושו לאחר מותו.
  • ניתן לקבוע בה הוראות מפורטות לגבי חלוקת הרכוש.
  • ניתן להוריש לכל אדם לפי בחירת המצווה.
  • תהליך הכנתה מוסדר בחוק הירושה על מנת שתהיה תקפה משפטית.

ירושה על פי דין: 

  • נקבעת מראש בחוק הירושה מי יורש וכמה.
  • קובעת את סדר היורשים החוקיים – בן/ת זוג, ילדים, הורים וכו'.
  • מפרטת מראש את חלקו של כל יורש חוקי בעיזבון.
  • מתרחשת במצב בו אדם נפטר ללא צוואה.

על כן הצוואה מאפשרת שליטה מלאה יותר על אופן חלוקת הרכוש לאחר המוות.

תחומי פעילות