Senior man manager sharing ideas plans and thoughts about project to his partners coworkers in loft style office Successful corporate teamwork Concept of business studying career

תנאי של יורש אחר יורש בצוואה

ניתן להוסיף תנאים על ירושה שעוברת מאדם ליורשי יורשיו בצוואה.

דוגמאות לתנאים שניתן להוסיף:

  • הגבלת זמן – לדוגמה, היורש הראשון יורש לתקופה מוגבלת של 10 שנים, ולאחר מכן הנכסים עוברים ליורש מסוים אחר.
  • ייעוד הנכסים – למשל, דירה מסוימת תועבר דווקא לנכד מסוים אחרי 10 שנה.
  • איסור מכירת נכס – לדוגמה, היורש הראשון לא יהיה רשאי למכור את הדירה שירש.
  • תנאי לקבלת הירושה – יורש שני יקבל את הנכסים רק אם יעמוד בתנאים כגון השלמת לימודים/שירות צבאי וכיוצ"ב.

חשוב לנסח במדויק את התנאים בצוואה כך שיהיו ברורים ואכיפים מבחינה משפטית על היורשים. כדאי להיעזר בעורך דין מקצועי לשם כך.

תחומי פעילות