Bad hireling's will

צוואה שכיר מרע

צוואת שכיב מרע היא צוואה שניתן לערוך כאשר המצווה הוא במצב של סכנת חיים, לדוגמה בגלל מחלה קשה.

  • מאפיינים עיקריים של צוואת שכיב מרע:
  • ניתן לערוך אותה בעל פה בפני שני עדים, מבלי שהמצווה יכתוב אותה או יחתום עליה.
  • העדים צריכים להיות קרובים למצווה ומודעים למצבו הבריאותי הקשה.
  • היא נכנסת לתוקף מיד עם אמירתה בפני העדים.
  • אם המצווה הבריא, הצוואה בטלה. אם נפטר תוך שנה – הצוואה תקפה.
  • ניתן לציין בה הוראות לגבי כל הנכסים, או רק לחלק מהנכסים.

צוואת שכיב מרע מאפשרת למצווה להסדיר את ענייני הירושה שלו במצב קיצון, מבלי שיוכל לחתום כרגיל על צוואה. עם זאת היא תקפה רק שנה אחת לאחר מכן אם הוא החלים.

תחומי פעילות