Handcuffs With money gavel and books on the table

מזונות זמניים

מזונות זמניים הם תשלומי מזונות שבית המשפט מורה לשלם לבן/בת הזוג במהלך הליכי הגירושים ועד להשלמתם.

עיקרי הדברים שחשוב לדעת:

  • נועדו להבטיח מקור מימון למחייה של בן/בת הזוג עד להסדרת המזונות הקבועים.
  • סכומם נקבע לפי צרכי בן/בת הזוג (נזקקות) ויכולת ההשתכרות של בן/בת הזוג השני.
  • ביהמ"ש רשאי לחייב בתשלומים חודשיים או בסכום חד פעמי.
  • ניתן לדרוש מזונות זמניים כבר עם הגשת תביעת הגירושין או במהלך הדיונים. 
  • תקפות המזונות הזמניים היא עד מתן פסק הדין הסופי בתיק הגירושין.
  • לאחר מכן יחליפו אותם המזונות הקבועים שייפסקו בפס"ד.

תחומי פעילות