Business people pulling rope in opposite directions at office

ויתור זוכה בירושה

ויתור זוכה בירושה הוא מסמך משפטי המאפשר ליורש חוקי לוותר מרצונו החופשי על חלקו בירושה.

מצבים עיקריים בהם מוגש ויתור:

  • יורש שאינו מעוניין בירושה מסיבותיו הוא, כגון חובות בעיזבון, ריחוק מהמוריש, אי עניין בנכסים וכד'.
    • הסכמה בין היורשים לחלק מחדש את העיזבון, כך שוותר מקבל תמורה אחרת.
    • מתן מתנה ליורש אחר על חשבון החלק בעיזבון.

הוויתור יכול להיות מותנה או בלתי מותנה. ויתור מותנה מאפשר לבטל את הוויתור בתנאים מסוימים.

ויתור בלתי מותנה סופי ובלתי הדיר. היורש מוותר על זכותו לצמיתות. על הוויתור להיחתם כדין על ידי יורש ולהימסר לבית המשפט.

תחומי פעילות