A child holds the hand of a man.

ממזרות

המונח "ממזר" במשפט העברי מתייחס לילד שנולד מיחסים אסורים, כגון:

כתוצאה מניאוף של אישה נשואה עם גבר אחר שאינו בעלה.

מיחסים שאסרה התורה, כמו יחסים עם קרובת משפחה או גויה.

כאשר האם היא יהודייה והאב איננו יהודי.

יש חשיבות הלכתית רבה למעמד של "ממזר":

– איסור על נישואין בין ממזר ליהודי/ה רגיל/ה למעט אדם ממוצא דומה.

– ממזר פסול מלהתקבל לקהל (לעדה היהודית כיהודי בתוקף).

– נכדיו של ממזר אינם נחשבים ממזרים, רק הוא עצמו.

מטרת הדין לגבי ממזרות היא לשמור על טוהר המשפחה ולהרתיע מיחסים אסורים.

במשפט הישראלי אין עוד תוקף משפטי למעמד "ממזר". החוק הישראלי לא מבחין בין ילדים לפי אופן לידתם.

תחומי פעילות