mayor, signature, sign-917149.jpg

הסכם חלוקת עיזבון

הסכם חלוקת עיזבון הוא הסכם בין כל היורשים החוקיים של המנוח לחלוקת נכסי העיזבון בהתאם להסכמתם. הוא מאפשר ליורשים להסכים ביניהם על אופן חלוקת הרכוש והנכסים מבלי לפנות לערכאות משפטיות.

עיקרי ההסכם:

  • פירוט הנכסים בעיזבון הכלולים בחלוקה – דירות, חשבונות בנק, מניות ועוד.
  • אופן חלוקת הנכסים בין היורשים, מי מקבל מה.
  • העברת הבעלות בנכסים ורישום הזכויות על שם היורשים.
  • הסדרת חובות והתחייבויות בעיזבון.
  • ויתור של היורשים על כל טענה או תביעה נוספת מעיזבון המנוח.

ההסכם מקל על תהליך קבלת הירושה ומונע סכסוכים בין היורשים על אופן חלוקתה. הוא חוסך זמן והוצאות משפטיות.

תחומי פעילות